Kdo jsou Aboriginci

Aboriginci jsou domorodí obyvatelé Austrálie. Vyznačují se tmavou pletí a patří do skupiny Australoidů. Jsou považováni za potomky prvních lidí, kteří před 60 000 lety začali migrovat z Afriky. Před 50 000 lety se jako první lidé dostali do Austrálie a stali se tak prvními obyvateli tohoto kontinentu.

Aboriginci neměli v povaze se usazovat, stavět města a pěstovat dobytek. Byli to kočovníci a lovci. Putovali z místa na místo, živili se lovem a sběrem ovoce, ořechů, sladkých brambor a hmyzem. Důvodem mohlo být, že v Austrálii nebyly rostliny vhodné k farmaření, jako například pšenice, oves či rýže. Neměli ani zvířata vhodná k domestikaci.

V roce 1778 žilo na celém kontinentu přibližně 320 000 Aboriginců, kteří byli rozděleni do 250 kmenů. Každý kmen měl své vlastní tradice, zvyky a jazyk. Aboriginci jsou jednou z vůbec nejstarších civilizací na světě.

Středobodem jejich kultury je "doba snění" (Dreamtime). Je to způsob, jakým chápají stvoření světa, vztah všech věcí a pravidla, kterými se řídí jejich životy. Doba snění je neustálý příběh, který pokračuje až dodnes.

Proč se domorodí Australané nazývají Aboriginci?

Slovo "aborigines" se obvykle požívá k označení původních obyvatel určité oblasti, před invazí či kolonizací. Je odvozeno z latinského slova "aborīginēs", kterým Římané označovali lid, který žil v Itálii před tím, než zabrali tuto oblast. Původem je latinské slovo ab+origine, což znamená "od začátku". Tento výraz byl propůjčen do angličtiny a od roku 1800 byla slova "Aborigines" a "Aboriginals" pevně stanovena jako označení pro původní domorodce Austrálie.

Jak sami sobě říkají?

Zdá se, domorodci neupřednostňují žádný speciální výraz, kterým by se nazývali. Nejčastěji se označují jako Aboriginci nebo black-fellas (složeno ze slova black + fellow). V dobách, kdy žili kočovným životem a živili se lovem, se nazývali jménem svého kmene nebo jazykové skupiny. Například o sobě řekli "Jsem z kmene Wiradjuri". Lidé, kteří kdysi žili na území současného státu Viktorie a Nové Jižního Walesu si říkali "Koori".

Proč předkové Aboriginců opustili Afriku?

Homo Sapiens žili v Africe před 200 000 lety. Přibližně před 60 000 lety začala dosahovat poslední doba ledová svého nejchladnějšího období. Toto ochlazování země, které začalo před miliony let dříve, mělo katastrofický dopad na klima. Oblasti jako Evropa a Severní Amerika byly pokryty ledem. Oblast Afriky, kde lidé žili již mnoho let, začala vysychat. Lesy a savana se pomalu proměňovaly v pouště a drsnou zemi, kde bylo stále těžší najít potravu. Lidé i zvířata čelili hladovění a blízkém zániku. Důsledkem toho začala migrace z Afriky a hledání lepších podmínek pro žití. První vlna lidí, kteří se někdy označují jako "Proto-Australoidé" opustila Afriku před 60 000 lety. Jednalo se o předky Aboriginců, kteří před skoro 50 000 lety vstoupily na tento kontinent.

První setkání domorodců a bílých osadníků

Aboriginci nikdy neviděli bílého člověka do doby, kdy kapitán James Cook přistál v Botany Bay v roce 1770. Byli v úžasu z bělochů a z jejich podivného oblečení. Když domorodci viděli v roce 1778 první flotily v Botany Bay s mnoha lidmi bílé pleti, mysleli si, že to jsou duše jejich zesnulých předchůdců. Ve skutečnosti se jednalo o první evropské osadníky v čele s kapitánem Arthurem Phillipem. Zpočátku byli Aboriginci k těmto lidem přátelští, byli však zmatení z jejich chování.

  • Proč bílí lidé chodili na jejich posvátná místa a vykopávali jejich hroby?
  • Proč někteří šéfovali skupinám lidí a proč oběšovali ostatní?
  • Proč káceli stromy? Proč se mezi sebou chovali sobecky a nesdíleli věci dohromady?

První nedorozumění mezi domorodci a osadníky

Starý domorodý muž se ujal Arthura Phillipa, když začal prozkoumávat okolí. Když se vrátili zpátky do tábora, kapitál mu dal korále a sekeru. Později v noci kapitán Phillip objevil starce, jak si bere jednu z jeho lopat, poplácal muže důrazně po ramenou a odstrčil ho. Stařec byl velice rozrušený a nechápal, proč se jeho přítel takto chová. Aboriginci sdíleli vše, co měli se svými přáteli a měli jen velmi malou představu o osobním vlastnictví.

Kapitán Phillip byl velice opatrný, aby neurazil domorodce, ale obě kultury byly tak rozdílné. Nenašli porozumění.

Střet Aboriginců s přistěhovalci

Když si Aboriginci konečně uvědomili, že bílí muži nejsou duchy zemřelých předků a že si osadníci berou více a více půdy a ničí stromy a volně žijící živočichy, začali se bránit. Do čela se postavil muž jménem Pemulwuy, zabili několik osadníků a dokonce v bojích zranili kapitána Phillipa. Osadníci se bránili tím, že zabíjeli domorodce a systematicky ničili jejich zemi. Aboriginci byli vytlačeni ze svého území do nehostinných oblastí, o které běloši neměli zájem.

Úmrtí domorodců způsobené nemocemi

Bílí osadníci přinesli nemoci, se kterými se Aboriginci nikdy předtím nesetkali. Chytili spalničky, neštovice, dokonce i běžné nachlazení a důsledkem toho jich mnoho zemřelo. Během dvou let zemřela na neštovice polovina domorodé populace kolem Sydney.

Vykořisťování Aboriginců

Britští kolonisté prohlásili, že před jejich příjezdem nebyl kontinent osídlený lidmi. Toto prohlášení používali jako ospravedlnění pro to, aby si mohli vzít, co chtěli. Příchodem stále vícero osadníků byli domorodci vytlačováni do drsného, vyprahlého vnitrozemí. Jejich rodiny byli rozděleny, byli jim odebrány děti a poslány na "převýchovu" a posvátná místa byla zničena.

Zabíjení a vykořisťování domorodců trvalo až do dvacátého století. Počet domorodců poklesl s původních 300 000 na 60 000. Stali se druhotnými občany v jejich vlastní zemi. Volební právo získali až v roce 1967.

Smíření - Pokus o nápravu

Značného pokroku o napravení křivd minulosti bylo dosaženo v posledních letech. V místech, kde je to možné, vláda navrátila půdu původním vlastníkům a povzbuzuje domorodce ke znovuvybudování jejich kultury. V roce 2008 se předseda vlády, Kevin Rudd, oficiálně omluvil domorodým Australanům za dřívější skutky. Jsou nejvíce znevýhodněnou skupinou lidí v Austrálii a stále před sebou mají dlouhou cestu.

23.04.2015